(Extern) Vertrouwenspersoon

Voor organisaties is veiligheid een werkwoord. Samen zorg je in een organisatie voor een veilige sfeer. Hier hoort ook het beschikbaar hebben van een Vertrouwenspersoon bij. BuroMediation staat graag voor u klaar als Extern Vertrouwenspersoon. Zo is uw organisatie verzekerd van een adequaat en zorgvuldig aanspreekpunt.

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor een persoon die ongewenste omgangsvormen heeft ervaren binnen de organisatie zoals intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie en hierover op vertrouwelijke basis wil praten. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, begeleiding/ondersteuning en advies.

Taken en Bevoegdheden

 De vertrouwenspersoon heeft drie taken:

1.       Eerst opvang en een luisterend oor

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en cursisten die ongewenste omgangsvormen ervaren. De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal, ondersteunt de melder en verkent met hem/haar de situatie en de mogelijkheden. Samen met de melder inventariseert de vertrouwenspersoon de opties en de gevolgen daarvan. De melder maakt vervolgens zélf een keuze in de aanpak. Ook bij vervolgstappen kan de vertrouwenspersoon de melder ondersteunen. Van structurele persoonlijke begeleiding is geen sprake. Het doel van de gesprekken is dat de melder zich gehoord voelt, de kern van de klacht en gewenste situatie helder wordt en de melder regie kan nemen op de-escalatie en het stoppen van de situatie waardoor de melder ongewenste omgangsvormen ervaart.

2.       Voorlichting geven

Binnen de organisatie geeft de vertrouwenspersoon uitleg en voorlichting over ongewenste omgangsvormen en preventie aan medewerkers, cursisten, directie en bestuur.  Het actief bekend maken van de rol, taken en bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie werkt drempelverlagend voor het doen van een melding en maakt sociale veiligheid tot een actueel thema.

3.       Gevraagd en ongevraagd adviseren

De vertrouwenspersoon maakt een jaarverslag en voert jaarlijks een gesprek met het bestuur. De verslaglegging is niet terug te voeren op individuele personen. Trends en signalen zijn onderwerp van gesprek – altijd geanonimiseerd. Daarnaast is, meer algemeen, sociale veiligheid binnen de organisatie onderwerp van gesprek. Zo zet de vertrouwenspersoon onderwerpen op de agenda die anders wellicht onbesproken blijven.

Gedragscode Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk, neutraal en vertrouwelijk met een geheimhoudingsplicht (die aanhoudt na beëindiging van de begeleiding van de melding). Alles wat een melder deelt, is vertrouwelijk tenzij er sprake is van de wettelijke verplichting de vertrouwelijkheid te doorbreken, zoals een melding van een strafbaar feit. 

De vertrouwenspersoon voert de taken uit naar beste kunnen en handelt zorgvuldig en integer conform bovenstaande gedragscode. 

 

Zoekt u een Extern Vertrouwenspersoon? Neem contact op met BuroMediation.

© 2023 BuroMediation – Telefoon 06 44 856 214